Använd din rösträtt i förbundskongressvalet!

Förbundskongressen är Industrifackets högsta beslutande organ. Den väljer förbundets ledning och förvaltning och fattar beslut om förbundets strategi, dvs. bestämmer om de viktigaste riktlinjerna för verksamheten.

I kongressen deltar kongressombud, som är medlemmar i förbundet och väljs till uppdraget genom val.

Varje medlem har rätt att rösta.

Rösta på en kandidat som arbetar för ärenden som är viktiga för dig, så att vi har ett rättvist och tryggt arbetsliv!

Hitta din kandidat på listan för Teollisuuden Vaikuttajat

En fin grupp av aktiva medlemmar i förbundet har ställt upp som kandidater i valförbundet Teollisuuden Vaikuttajat (”Industrins Påverkare”).

Kandidaterna representerar olika branscher i förbundet, olika geografiska områden, kön och åldersgrupper,samt  både arbetstagare som är födda i Finland eller har flyttat till Finland från något annat land.

Vi på Vaikuttajat anser att det är viktigt att kongressombuden representerar hela medlemsfältet och att alla medlemsgruppers röster hörs i förbundet.

Vad är Teollisuuden Vaikuttajat?

Teollisuuden Vaikuttajat är ett valförbund som samlar modiga och idérika medlemmar som vill påverka besluten om våra gemensamma ärenden. I Teollisuuden Vaikuttajat finns aktörer som representerar vänstern och obundna aktörer. Använd valkompassen och hitta din egen kandidat på listan för Teollisuuden Vaikuttajat:

www.edunvalvontavaalit.fi

Mål för valförbundet Teollisuuden Vaikuttajat

I förbundskongressen är det allra främsta gemensamma mål att främja medlemmarnas intressen både i arbetslivet och samhället.

Teollisuuden Vaikuttajat har ställt upp bland annat följande huvudsakliga mål för verksamheten:

 • De allmänt bindande kollektivavtalen måste tryggas.
 • Arbetstagaren ska kunna klara sig på lönen från ett enda arbete.
 • Arbetstagarnas jämlikhet och jämställdhet i arbetslivet måste försvaras.
 • Arbetsvillkoren måste vara samma för alla, oavsett anställningsförhållandets form eller arbetstagarens nationalitet.
 • Underbetalning måste kriminaliseras i lag.
 • Den grå ekonomin måste bekämpas.
 • Ställningen för dem som arbetar i otypiska anställningsförhållanden måste försvaras.
 • Situationen för hyrd arbetskraft måste förbättras.
 • Målet vid kollektivavtalsförhandlingar ska vara att realinkomsterna ökar.
 • Löneförhöjningar ska avtalas i euro och lika för alla.
 • Strejkrätten måste bevaras.
 • Förtroendemännens ställning och rättigheter måste förbättras och deras kompetens stödjas.
 • Heltidsarbete måste vara den primära anställningsformen.
 • Förbundet ska aktivt delta i utvecklingen av arbetslagstiftningen och annan lagstiftning som påverkar medlemmarna.
 • Rätten till säkra och sunda arbetsförhållanden måste försvaras på alla arbetsplatser.
 • Det är nödvändigt att slå vakt om skiftarbetarnas ork.
 • Satsningar måste göras på förebyggande av arbetsrelaterade sjukdomar.
 • Samhällets skyddsnät måste hålla i alla lägen.
 • Arbetsgivarens ansvar för sociala avgifter måste säkerställas.
 • En tillräcklig nivå på utkomstskyddet för arbetslösa måste säkerställas.
 • Förbundet ska vara starkt engagerad i utformningen av industripolitiken och i främjandet av exporten.
 • Användningen av trä och träbyggande måste främjas.
 • Miljölagstiftningen måste skärpas när det gäller miljöbrott.

Mer information om riktlinjerna finns i valförbundet Teollisuuden Vaikuttajats målprogram (på finska):

www.teollisuudenvaikuttajat.fi/tavoiteohjelma  

När och hur röstar vi?

Om du är medlem i Industrifacket och tillgänglig på arbetsmarknaden, kan du rösta elektroniskt eller per post under perioden 10–31.3.2023. Använd bara ett av de två metoderna. Som medlem i förbundet får du valmaterialet och instruktionerna till din hemadress.

Det finns 34 valkretsar. Branscherna teknologi industri samt teknisk service och tekniskt underhåll har indelats i geografiska valkretsar, och de övriga valkretsarna är nationella kretsar enligt avtalsbransch. Du kan bara rösta på en kandidat i din valkrets.

Påverka, handla, rösta!

Industrifacket är lika starkt som dess medlemmar. Teollisuuden Vaikuttajat arbetar för ett starkt och inflytelserikt fackförbund. Det är den bästa garantin för att bevakningen av medlemmarnas intressen fortsätter och utvecklas.

liittokokous.teollisuusliitto.fi

Ladda ner den utskrivbara broschyren här (pdf-fil)