Wykorzystaj swoje prawo do głosowania w wyborach delegatów na Zjazd Delegatów Związku!

Zjazd Delegatów Związku jest najwyższym organem decyzyjnym Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Metalowego. Podczas obrad Zjazdu wybierane są nowe władze i administracja Związku oraz podejmowane są decyzje o strategii Związku, czyli nakreślane są najważniejsze wytyczne działalności.

Delegatami reprezentującymi na Zjeździe Związku są Członkowie wybierani do tej funkcji w wyniku wyborów.

Głosowanie jest prawem każdego członka Związku.

Miej wpływ na sprawy głosując na kandydata, który opowiada się za ważnymi kwestiami dla sprawiedliwego i bezpiecznego życia zawodowego!

Znajdź swoich kandydatów na Liście Wpływowych Działaczy Przemysłu

Na kandydatów Wpływowych Działaczy Przemysłu zgłosiła się duża grupa aktywnych członków Związku.

Kandydaci reprezentują różne branże Związku, obszary geograficzne, płcie, grupy wiekowe oraz pracowników, którzy urodzili się w Finlandii i takich, którzy przenieśli do Finlandii.

My Wpływowi Działacze uważamy za ważne, aby pośród przedstawicieli Zjazdu Związkowego znaleźli się członkowie ze wszystkich oddziałów i aby głos wszystkich grup członkowskich był wysłuchany na Zjeździe.

Kim są Wpływowi Działacze Przemysłu?

Wpływowi Działacze Przemysłu (po fińsku: Teollisuuden Vaikuttajat) to sojusz wyborczy zrzeszający odważnych i bogatych w pomysły członków, którzy chcą mieć wpływ na zarządzanie wspólnymi sprawami. Do Wpływowych Działaczy Przemysłu należą działacze lewicowi i niezaangażowani politycznie. Skorzystaj z aplikacji do głosowania (po fińsku: vaalikone) i znajdź sobie kandydata z listy Wpływowych Działaczy Przemysłu (w języku fińskim):

www.edunvalvontavaalit.fi

Cele Wpływowych Działaczy Przemysłu

W wyborach na Zjazd Delegatów Związku ostatecznym wspólnym celem wszystkich jest poprawa interesów członków, zarówno w życiu zawodowym, jak i społecznym.

Wpływowi Działacze Przemysłu wyznaczyli następujące główne cele swojej działalności:

 • Należy chronić powszechnie wiążące układy zbiorowe pracy.
 • Pracownik powinien utrzymać się finansowo dzięki wynagrodzeniu za jedną pracę.
 • Należy bronić równości i zakazu dyskryminacji pracowników w życiu zawodowym.
 • Warunki zatrudnienia muszą być takie same dla wszystkich, niezależnie od formy stosunku pracy czy narodowości pracownika.
 • Kryminalizacja zbyt małego wynagrodzenia musi być zapisana w prawie pracy.
 • Należy zwalczać szarą strefę.
 • Należy bronić pozycji osób pracujących w nietypowych formach zatrudnienia.
 • Należy poprawić pozycję pracowników wynajętych.
 • W rokowaniach dotyczących warunków układów zbiorowych celem musi być zwiększenie realnych zarobków.
 • Podwyżka wynagrodzeń musi być uzgodniona w euro i z zasadą równości dla wszystkich.
 • Prawo do strajku musi zostać zachowane.
 • Należy poprawić pozycję i prawa mężów zaufania w zakładach, a ich umiejętności wspierać.
 • Praca w pełnym wymiarze godzin powinna być podstawową formą zatrudnienia.
 • Związek musi być aktywny w rozwijaniu prawa pracy i innych przepisów, które mają wpływ na jego członków.
 • Prawo do bezpiecznych i zdrowych warunków pracy musi być bronione we wszystkich miejscach pracy.
 • Należy wziąć pod uwagę radzenie sobie z obciążeniami zmian u pracowników zmianowych.
 • Musimy zwiększyć działania zapobiegające chorobom związanym z pracą.
 • Sieci zabezpieczeń społecznych muszą być utrzymywane we wszystkich sytuacjach.
 • Odpowiedzialność pracodawcy za odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne musi być zabezpieczona.
 • Należy zapewnić odpowiedni poziom zabezpieczeń na wypadek bezrobocia.
 • Związek powinien być silnie zaangażowany w formułowanie polityki przemysłowej i promowanie eksportu.
 • Należy promować wykorzystanie drewna i stosowanie konstrukcji drewnianych.
 • Należy zaostrzyć prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do przestępstw przeciwko środowisku.

Więcej o wytycznych można przeczytać w Programie Celów Wpływowych Działaczy Przemysłu (w języku fińskim):

www.teollisuudenvaikuttajat.fi/tavoiteohjelma 

Kiedy i jak głosować?

Jeżeli jesteś członkiem Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Metalowego będącym do dyspozycji rynku pracy, możesz głosować elektronicznie lub korespondencyjnie w dniach 10.– 31.03.2023. Wystarczy użyć jednej z dwóch metod. Jako członek Związku otrzymasz materiały wyborcze i instrukcje na swój adres domowy.

Ustanowione są 34 okręgi wyborcze. Oddziały przemysłu technologicznego oraz serwisu technicznego i konserwacji są podzielone na okręgi wyborcze regionalne, a pozostałe okręgi wyborcze to krajowe okręgi wyborcze branżowych jednostek organizacyjnych wg układu zbiorowego. Można głosować tylko na kandydata z własnego okręgu wyborczego.

Wpływaj na decyzje, działaj, głosuj!

Związek jest tak silny, jak jego członkowie. Celem Wpływowych Działaczy Przemysłu jest silny i wpływowy Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Metalowego, który jest najlepszą gwarancją kontynuacji i rozwoju reprezentacji i obrony interesów zawodowych członków.

liittokokous.teollisuusliitto.fi

Pobierz broszurę do druku tutaj (plik pdf)